Article /

Pulse Valve Estimate Air Volume (ปริมาณลม ณ การเปิดแผ่นไดอะแฟรมที่เวลาต่างๆ)

Pulse Valve Estimate Air Volume
ในการใช้วาล์วยิงลม (Pulse Jet Valve) ในการทำความสะอาดถุงกรองนั้น ใช้หลักการ กักเก็บแรงดันเอาไว้ในถังลม (Header Tank) ตั้งแต่ 4-6 บาร์เพื่อสร้างแรงดัน หลังจากนั้น มักจะใช้ Sequential timer หรือ อุปกรณ์ควบคุมวาล์ว ในการสี่งปิดเปิดวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า (Solinoid Valve) ด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าในระบบไม่ว่าจะเป็นไฟ 230VAC หรือ24VDC หรืออื่นๆก็ตาม เพี้ยงเสี้ยววินาที เพื่อสั่งการทำงานของแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm valve) ให้เปิดออก โดยปริมาณลมที่ปล่อยออกมา มีความสัมพัธน์ระกว่าแรงดัน และระยะเวลา ดังตารางด้านล่าง


ตัวอย่างเช่น วาล์ว 1 นิ้ว ที่แรงดัน 6 บาร์ ใช้คำสั่งเปิดแผ่นไดอะแฟรมที่ 200 มิลลิวินาที จะปล่อยลมออกจากวาล์ว เป็นจำนวน 102 ลิตร เป็นต้น (ตามตารางด้านล่าง)

ตัวอย่างการคำนวนหาขนาดถังลมเบื้องต้น

Pulse Valve ขนาด 1 1/2" TF040P (FP40)

ระยะการเปิดแผ่น Diaphragm 300 มิลลิวินาที ใช้ปริมาตรลมทั้งสิ้น 261 ลิตร ที่แรงดัน 6 บาร์

แนะนำว่าควรมีปริมาณลมที่อยู่ในถัง มากกว่า 30% เมื่อวาล์วทำงาน

ดังนั้นควรมีปริมาณลมทั้งหมด = 261 x 1.30 =239.3 ลิตร

ลมประมาณ 240 ลิตรที่แรงดัน 6 บาร์ เท่ากับปริมาตรถัง

240/6 =40 ลิตร

ดังนั้นถังลมควรมีขนาดเล็กที่สุด ไม่ต่ำกว่า 40 ลิตร

แต่ทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำให้เผื่อค่า Factor อีก 30% กรณีที่ปั๊มลมทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรืออื่นๆ

ดังนั้น คำแนะนำของถังลมตามตารางก็คือ 40 x 1.30 = 52 ลิตร


การคำนวนหาปั๊มลมเบื้องต้น (เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยของตัวแปร)

Pulse Valve ขนาด 2" TF040P (FP40) ใช้ลม 261 ลิตร (ตามตาราง)

ถ้ากำหนดให้มีการยิงลมทุกๆ 15 วินาที

= ใช้ลมปริมาณ 261 x 4 ครั้ง / นาที = 1,044 ลิตร

ดังนั้นปั๊มลมที่เลือกใช้ในระบบ จึงต้องผลิตลมได้ขั้นต่ำ 1,044 ลิตร / นาที

* หมายเหตุ รายการคำนวนข้างต้นเป็นแค่การคำนวนเบื้องต้นเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยภายนอกที่มากระทบ